Engelsk korrekturlæseruddannelse – videregående (fjernforløb)

Danske Sprogseminarer har i mange år holdt todageskurser i engelsk korrekturlæsning, og for nogle år siden udviklede vi en engelsk korrekturlæseruddannelse med en afsluttende eksamen. Dette forløb er for et par år siden blevet afløst af en videregående engelsk korrekturlæseruddannelse. Den findes nu også som et fjernforløb.

Den videregående uddannelse afviger fra den tidligere på 2 afgørende punkter:

1) Til den afsluttende 4-timers onlineeksamen skal du argumentere for nogle af dine korrekturrettelser gennem brug af kommentarfunktionen i Word. Du skal for det første rette fejlen; for det andet skal du indsætte en kommentar med en forklaring på rettelsen og en henvisning til en relevant kilde.

2) Forløbet er desuden udvidet med en redigeringsopgave der består i at du skal redigere en del af indholdet i en tekst. Redigeringen kan bestå i at omformulere, indsætte rubrikker/underrubrikker eller omstrukturere afsnit.

Der er behov for en engelsk korrekturlæseruddannelse på et højt niveau

Engelsk er et sprog som i Danmark får stadig større betydning, både erhvervs- og forskningsmæssigt. Med denne udvikling følger at flere og flere bruger engelsk i professionelle sammenhænge, og at det at beherske engelsk i stigende grad betragtes som en generalistkompetence. For sprogmedarbejdere der har engelsk som en kernekompetence, er dette en udfordring, for det øger kravene til perfektion. Sprogmedarbejderne skal ikke blot kunne finde og rette fejl i specialiserede tekster skrevet på engelsk af andre; de skal også i stigende grad kunne forklare og begrunde deres rettelser og forslag og dokumentere rigtigheden heraf.

Målgruppe og forudsætninger

Den videregående engelsk korrekturlæseruddannelse er målrettet dig der skriver, hjælper andre med at skrive eller fungerer som korrekturlæser. Du arbejder fx som:

 • kommunikationsmedarbejder
 • selvstændig eller freelancer
 • marketingmedarbejder
 • salgsmedarbejder
 • oversætter
 • PA
 • koordinator
 • underviser
 • sekretær.

Vi anbefaler at du har et godt kendskab til engelsk retskrivning og grammatik – svarende mindst til en BA. Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, kan du tage vores forhåndstest

Kursus i korrekturlæsning

Hvis du vil have et lidt mere solidt grundlag for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tilmelde dig et af vores todageskurser i korrekturlæsning i København eller i Århus. Læs mere, og tilmeld dig på kursus i engelsk korrekturlæsning.

Indhold og udbytte
 • Du får en introduktion til avanceret engelsk korrekturlæsningsteknik baseret på udvalgt litteratur, og du bliver trænet i at anvende disse teknikker på egne og andres tekster.
 • Du får en introduktion til hvordan forskellige tekstgenrers kommunikative funktion afspejles i teksternes struktur og sproglige form. Du bliver trænet i at afkode og forbedre teksters tema- og udsagnsstrukturer og i at forbedre deres sproglige form så de fremstår sprogligt korrekt på engelsk og tjener deres formål bedst muligt.
 • Du bliver undervist i relevante dele af den engelske grammatik for at sikre korrekt stavning, tegnsætning og syntaks – og i at finde og rette eksempler på afsmitning fra dansk i den engelske tekst.
 • Du får en introduktion til de bedste elektroniske hjælpemidler til engelsk korrekturlæsning, og du bliver trænet i at anvende disse hjælpemidler til at rette sproglige fejl, omformulere tekstafsnit og dokumentere dine rettelser.
 • Du hjælper din virksomhed med at signalere større troværdighed og professionalisme.
 • Du får kompetencer der styrker din position fordi du bliver i stand til at begrunde dine rettelser og forslag.
Du er aldrig alene

Under hele uddannelsesforløbet har du mulighed for at ringe til underviseren i aftalte tidsrum. Og du kan naturligvis til hver en tid maile til din underviser og få svar inden for 24 timer. Holdet mødes jævnligt online med underviseren.

Fordele
 • Du får 25 % rabat hvis du er medlem af vores sprognetværk.
 • Du får 15 % rabat hvis du er medlem af Kommunikation og Sprog eller af Dansk Magisterforening.
 • Du bliver certificeret korrekturlæser på et videregående niveau og kan komme med i vores register over certificerede danske korrekturlæsere hvor andre kan finde dig.

Rabatterne kan ikke kombineres. 
For at få rabatten som medlem af vores sprognetværk skal du på tilmeldingsblanketten sætte et hak ud for "Sprognetværk".

For at få fagforeningsrabatten skal du i feltet "Bemærkninger" på tilmeldingsblanketten oplyse hvilken af de to faglige organisationer du er medlem af.

Persondatalov

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt. Det vil sige de ikke bliver videregivet til andre uden for Danske Sprogseminarer.

Datoer

Over den grønne tilmeldingsknap i boksen herunder står 6 datoer. Det er IKKE datoer hvor du skal være online for at følge undervisningen. Derimod er det vejledende datoer i forhold til aflevering af opgaver.

Kursusbevis

Efter sidste undervisningsgang får du tilsendt et kursusbevis som dokumentation for at du har gennemført uddannelsesforløbet. 

Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 4-timers onlineeksamen. Ekstern censor på uddannelsen er fra Københavns Universitet. Når du har bestået den afsluttende eksamen, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, kan du gå op igen med næste hold uden at det koster dig noget. 

Omfang og hjemmearbejde

Uddannelsen strækker sig over et par måneder og afsluttes med en 4-timers onlineeksamen. 

Du skal regne med i gennemsnit at bruge 12 timer om ugen på hjemmearbejde.

14 dage inden første mødegang får du tilsendt en opgave fra din underviser. Opgaven skal løses inden for et par dage og returneres så underviseren kan nå at tage opgavebesvarelserne med i sin forberedelse til første mødegang.

Kursusmateriale

Du får tilsendt et omfattende kompendium med relevante materialer, diverse øvelser samt en samling links til udvalgte ordbøger, sprogbrugstips, tekstkorpora og andre nyttige hjælpemidler.   

Kursusmaterialerne tager bl.a. udgangspunkt i følgende bøger:

 • The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors and Publishers.
 • Gowers E.: The Complete Plain Words.
 • Huckin TN, Olson: LA. Technical Writing and Professional CommunicationFor Nonnative Speakers of English.
 • Mossop B.: Revising and Editing for Translators.
 • Strunk O.: The Elements of Style.
 • Sørensen K.: English and Danish ContrastedA Guide for Translators.
 • Swales J, Feak CB: English in Today’s Research World.
 • Swan M.:: Practical English Usage.
 • Waddingham A.: New Hart’s Rules: The Oxford Style Guide.
Eksamen og freelanceregister

Uddannelsesforløbet afsluttes med en 4-timers onlineeksamen. Når du har bestået den, får du tilsendt et eksamensbevis. Desuden bliver du tilbudt optagelse i vores freelanceregister.

Hvis du ikke består den afsluttende eksamen, får du tilsendt et kursusbevis. Du kan gå til reeksamen én gang uden at det koster dig noget. 

Er du klar til den engelske korrekturlæseruddannelse?

Hvis du ikke er sikker på om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et uddannelsesforløb, kan du tage vores forhåndstest.

Forløb

Herunder ser du programmet for det traditionelle uddannelsesforløb. Indholdet bliver det samme for dig.

Uddannelsesforløb

Dag 1

Korrekturlæsning, sproglig revision og tekstredigering. Hvor går grænsen?

I arbejdet med korrekturlæsning befinder vi os ofte i et grænseland mellem korrekturlæsning, sproglig revision og tekstredigering. I det første modul ser vi på forskellene mellem de tre aspekter af professionel engelsk korrekturlæsning og på hvordan opgaverne kan afgrænses og løses bedst muligt i teori og praksis.

I introduceres til og prøver kræfter med state of the art-teknikker (fx Mossop B. Revising and Editing for Translators) som anvendes på egne og andres tekster uanset om opgaven er at læse korrektur på eller revidere/redigere en engelsk tekst.

I får feedback på den opgave der er afleveret inden kursusstart.

Dag 2

Den gode tekst: Målgruppetilpasning med fokus på grammatik, ”dangelsk” og læsevenlighed

En professionel korrekturlæsning skal selvfølgelig være helt fri for stavefejl, slåfejl og grammatiske fejl. Men teksten skal også være flydende, levende og tilpasset målgruppen.

I tredje modul er fokus derfor på udvalgte dele af engelsk grammatik der erfaringsmæssigt volder danskere problemer, og på hvordan afsmitning fra dansk på den engelske tekst kan undgås. Vi arbejder målrettet og intensivt med konkrete teknikker (bl.a. på basis af Sørensen K. English and Danish Contrasted. A Guide for Translators) til at opspore afsmitning fra dansk i engelske tekster og til at ændre sætninger så modersmålsafsmitning undgås på både ord- og sætningsniveau.

Du får en hjemmeopgave hvor du skal finde og rette en række almindelige fejl som danskere der skriver på engelsk, typisk begår.

Dag 3

Samspillet mellem tekst og kontekst. Hvordan man styrker teksten

Det er helt centralt at tekster fungerer optimalt i de kontekster hvor de skal anvendes. Man skal derfor som korrekturlæser kende konventionerne for hvordan tekster opbygges, og hvordan sproget er inden for de fagområder man arbejder med – hvad enten det er britisk eller amerikansk engelsk.

I andet modul ser vi derfor på hvordan kontekstuelle faktorer og gældende konventioner påvirker teksters opbygning og sproglige form. Der gives en introduktion til begreberne tema og rhema, og vi arbejder konkret med hvordan man kan forbedre tema-rhema-strukturen (”den røde tråd”) i udvalgte tekstgenrer.

Du får en hjemmeopgave hvor du skal redigere en tekst.

Dag 4

Gør dig selv og andre endnu bedre! Hjælpemidler til dokumentation og læring

I takt med at engelsk i stigende grad bliver en generalistkompetence, bliver det vigtigere at vi som sprogmedarbejdere kan begrunde de rettelser og ændringer vi foretager. Der er også ofte behov for at vi hjælper dem der ikke har en sproglig baggrund til fremadrettet selv at skrive bedre og sprogligt mere korrekt på engelsk.

I fjerde modul gives der derfor en introduktion til de bedste elektroniske hjælpemidler til engelsk korrekturlæsning og dokumentation. Hjælpemidlerne anvendes i øvelser til at rette gængse sproglige fejl, og der trænes i hvordan kilderne kan anvendes til at forklare rettelser og til at opbygge digitale spørgsmål-svar-vidensbanker til brug for egen korrekturlæsning. Du får mulighed for at arbejde med dine egne tekster under vejledning af underviseren så du kan afprøve teknikkerne og din nye viden.

Dag 5
Prøveeksamen (online)

Du får vedhæftet 3 prøveeksamenstekster med oplysning om hvornår der er deadline for aflevering. Du bør afsætte 4 sammenhængende timer til arbejdet med teksterne. 

Din underviser inviterer dig til et onlinemøde om prøveeksamensteksterne.

Dag 6
Eksamen

Vi slutter med en 4-timers onlineeksamen.